ÉRTÉKELÉSBEKÉRŐ ÉS KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT

 

 

CSOMA-MOKRZYCKI SZILVIA

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

 

 

HATÁLYOS:
2023 JÚLIUS 3. NAPJÁTÓL

VISSZAVONÁSIG

 

 

 

 

 

 

 

 1. A Vállalkozás adatai:

 

Vállalkozó neve: Csoma-Mokrzycki Szilvia egyéni vállalkozó

Székhely: 1042 Budapest, Árpád út 54. 1. em. 24. a.

Adószám: 57791454-1-41

Nyilvántartási szám: 56450570

Telefonszám: +36 30 0922 061

E-mail cím: info@gingerandlimeohotography.hu 

Továbbiakban Weboldal üzemeltető.

 

 1. A Vállalkozás tevékenységei:

 

A Weboldal üzemeltető fényképészeti szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére, valamint fotós hátterek és pólók készítésével és értékesítésével foglalkozik.

 

 1. A szabályzat célja és személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

 

Weboldal üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen szabályzat célja ügyfelei, , megrendelői, vásárlói, partnerei, a weboldal és a közösségi oldalak látogatóinak tájékoztatása a weboldalon és a közösségi oldalakon megjelenített értékelések/vélemények bekérését és közzétételét illetően. 

 

Weboldal üzemeltető kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény és az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseinek előírásait szigorúan betartva végzi az értékelések/vélemények bekérését és közzétételét.

 

Weboldal üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 

 

Weboldal üzemeltető elkötelezett ügyfelei, megrendelői, vásárlói, partnerei, a weboldalát és a közösségi oldalait látogató személyek megfelelő tájékoztatásában és a fogyasztóvédelmi rendelkezések betartásában. 

 

A jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Weboldal üzemeltetőre, valamint azon személyekre, akik értékeléseit/véleményeit a weboldalon és a közösségi oldalain közzéteszi, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit a jelen tájékoztatás érinti. Weboldal üzemeltető a közösségi oldalakon megjelenő értékelések/vélemények jogszerű feltüntetéséért kizárólag akkor vállal felelősséget, ha az értékelést/véleményt saját maga teszi közzé egy bejegyzésben. A közösségi oldalak értékelési célra kialakított felületére érkezett értékelésekre/véleményekre jelen szabályzat hatálya nem terjed ki.

 

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Weboldal üzemeltető által bekért és közzétett értékelésekre/véleményekre.

 

Jelen szabályzat a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

 

Weboldal üzemeltető az alábbiakban ismerteti az értékelések/vélemények bekérésével és közzétételével kapcsolatos gyakorlatát.

 

 1. Az értékelések és vélemények közzététele során alkalmazott alapelvek:

 

 • Weboldal üzemeltető minden ügyfelének, megrendelőjének, vásárlójának lehetőséget biztosít az értékelésre/véleményezésre. 
 • Weboldal üzemeltető ésszerű és arányos lépéseket tesz annak érdekében, hogy meggyőződjön róla, az értékelést/véleményt olyan fogyasztó nyújtotta be, aki ténylegesen igénybe vette szolgáltatását, megvásárolta a termékét.
 • Weboldal üzemeltető a szolgáltatása, termékei népszerűsítése érdekében nem tesz közzé valótlan fogyasztói értékeléseket, véleményeket vagy ajánlásokat, illetve más jogi, vagy természetes személyt sem bíz meg ezzel.
 • Weboldal üzemeltető kizárólag hiteles értékelést/véleményt tesz közzé. 
 • Weboldal üzemeltető minden esetben ellenőrzi, hogy az értékelést/véleményt adó személy valóban igénybe vette-e szolgáltatását, megvásárolta-e termékét, így nem fordulhat elő, hogy hamis értékelés/vélemény kerül feltüntetésre a weboldalon és a közösségi oldalakon.
 • Weboldal üzemeltető az értékelések/vélemények bekérése során ösztönző eszközöket nem alkalmaz. 
 • Weboldal üzemeltető az értékelések/vélemények megjelenítésekor a kiegyensúlyozott tájékoztatásra törekszik. A vállalkozással, vagy annak szolgáltatásával, az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatos kevésbé kedvező értékeléseket/véleményeket is megjeleníti weboldalán és közösségi oldalain, azonban az adott szolgáltatással, termékkel kapcsolatban kizárólag a releváns értékeléseket/véleményeket tünteti fel. A rosszindulatú, nyilvánvalóan valótlan értékelések/vélemények szintén nem kerülnek közzétételre, vagy törlésre kerülnek a felületről.
 • Weboldal üzemeltető garantálja, hogy semmilyen hátrány nem éri a fogyasztót az adott értékeléssel/véleménnyel összefüggésben.
 • Weboldal üzemeltető, jelen Értékelésbekérő és közzétételi szabályzatot jól látható és könnyen elérhető helyen teszi közzé weboldalán, közösségi oldalain.

 

 1. A Weboldal üzemeltető nyilvános felületeinek elérhetőségei: 

 

 

 1. Értékelésbekérési módszerek: 

 

A Weboldal üzemeltető az alábbi módokon kéri be az értékeléseket/véleményeket ügyfeleitől: 

 

 • Elektronikus levélben, vagy személyesen a szolgáltatás teljesítését követően.
 • Elektronikus levélben, vagy személyesen a termék vásárló általi kézhezvételét követően.
 • Közösségi oldalakon keresztül.

 

Visszakövethetőség: név és/vagy cégnév alapján visszakövethető az értékelést/véleményt adó személy kiléte és a kiállított számlával igazolható, hogy valóban igénybe vette a szolgáltatást, megvásárolta a terméket. Előfordulhat olyan eset is, hogy az értékelést/véleményt adó személy a szolgáltatást ugyan nem vette igénybe, a terméket nem vásárolta meg, azonban a Weboldal üzemeltető tevékenységéről, termékeiről, szakértelméről releváns információkkal rendelkezik. 

 

Adatvédelmi vonatkozás: A beérkezett értékeléseket/véleményeket a Weboldal üzemeltető a weboldalán és közösségi oldalain teszi közzé, a közzététel előtt az érintett írásos hozzájárulását kéri és vállalja, hogy megadja a megfelelő tájékoztatást az adatkezelést illetően. A véleményalkotó egyértelmű hozzájárulásával kerül ki az értékelés/vélemény a weboldalra, illetve más, Weboldal üzemeltető által kezelt oldalakra.

 

 1. A nyilvános felületeken közzétett értékelések, vélemények kiválasztásának módszere:

 

A cél minden esetben az egyedi értékelések/vélemények megjelenítése a weboldalon és a közösségi oldalon a szolgáltatás és a termékek értékének és egyedi aspektusainak bemutatása érdekében, amely megkönnyíti az újabb érdeklődők számára a döntéshozatalt. 

 

Weboldal üzemeltető az adott szolgáltatás, termék szempontjából releváns értékeléseket/véleményeket jeleníti meg weboldalán, közösségi oldalain és egyéb megjelenései során.

 

Weboldal üzemeltető vállalja, hogy kizárólag olyan értékelést/véleményt jelenít meg, amelyet ügyfele a szolgáltatás lezárását vagy a vásárlást követő 90 napon belül adott.

 

Weboldal üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megjelenített értékelés/vélemény bármikor indokolás nélkül törlésre kerüljön.

 

 1. Tájékoztatáskérés:

 

Weboldal üzemeltetőtől az értékelések/vélemények bekérésével, közzétételével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

 

Csoma-Mokrzycki Szilvia egyéni vállalkozó 1042 Budapest, Árpád út 54. 1. em. 24. a. 

E-mail: info@gingerandlimephotography.hu 

         

 1. Tájékoztató a legfontosabb vonatkozó jogszabályokról:

 

 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

 

 1. 10.Bírósághoz fordulás joga:

 

A fogyasztó, jogainak megsértése esetén a Weboldal üzemeltető ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 1. 11.A fogyasztóvédelmi hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal eljárása:

 

A tisztességtelen kereskedelemi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a Gazdasági Versenyhivatal jár el, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas.

 

Budapest 2023 Június 3

 

 

Csoma-Mokrzycki Szilvia

egyéni vállalkozó

Update cookies preferences